دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : مهناز   کربلائی صادق

پست الکترونیکی : karbalaei@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبانشناسی همگانی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

  • انجمن زبان شناسی ایران
  • انجمن نقد ادبی ایران
  • انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

 

 نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زبانشناسی همگانی

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393/11/25

مهناز کربلائی صادق

مهناز کربلائی صادق

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

^